הנך נמצא כאן:
עובדים זרים
»
תנאי עבודה

תנאי עבודה והעסקה של עובדים זרים

עוד על תנאי עבודה:

- ביטוח בריאות
- פנסיה לעובדים זרים

על פי חוקי מדינת ישראל זכאי עובד זר לכל הזכויות ולכל תנאי עבודה להן זכאי עובד ישראלי, כולל:

 • שכר מינימום
 • תשלום עבור שעות נוספות
 • חופשה שנתית
 • ימי שבתון
 • יום מנוחה שבועי
 • תשלום דמי נסיעה
 • דמי הבראה
 • פיצויי פיטורין

כדאי לשים לב כי בנוסף על זכויות אלו קבע בית הדין הארצי לעבודה כי עובד המועסק במתן טיפול סיעודי, המתגורר בבית מעסיקו, זכאי לשכר גלובלי העולה ב-30% על שכר המינימום החוקי, במקום תשלום בגין עבודה בשעות נוספות.

חוזה עבודה

על המעסיק והעובד הזר להתקשר בחוזה עבודה מפורט בכתב, עם פירוט תנאי עבודה מסודר, בשפה שהעובד הזר מבין. על המעסיק למסור עותק מן החוזה לעובד הזר.

חוזה העבודה צריך לכלול את הרכיבים הבאים:

 • זהות המעסיק וזהות העובד הזר
 • תיאור התפקיד
 • שכר, רכיבי השכר, אופן עדכון השכר ומועדי תשלום.
 • רשימת הניכויים משכר העבודה.
 • תשלומם של העובד והמעסיק עבור תנאים סוציאליים.
 • תאריך תחילת העבודה ותקופת העבודה.
 • אורכו של יום העבודה הרגיל או שבוע העבודה הרגיל של העובד הזר לרבות יום המנוחה השבועי.
 • חופשות, ימי חג וימי מחלה בתשלום.
 • חובותיו של המעסיק לעניין הסדרת ביטוח רפואי ותנאי מגורים הולמים עבור העובד.

העסקת עובד זר ללא חוזה או ללא שנכללו בחוזה כל הפרטים הללו, מהווה עבירה פלילית.

ביטוח רפואי

באחריותו של המעסיק לדאוג לקיום ביטוח רפואי מטעם מבטח בעל רשיון בתוקף עבור העובד הזר לכל תקופת עבודת העובד אצלו. על המעסיק למסור העתק מפוליסת הביטוח לעובד בשפה אותה העובד הזר יכול להבין.

המעסיק רשאי לנכות משכרו החודשי של העובד את הסכומים הבאים:

 • על עובד המועסק על-ידי יחיד במתן טיפול סיעודי - עד מחצית מסכום הפרמיה ששילם המעסיק.
 • עובד אחר - עד שליש מסכום הפרמיה ששילם המעסיק.

במקביל צריכים להתקיים שני תנאים נוספים:

 • אין לנכות מעל 100 ש"ח בחודש בגין ביטוח רפואי
 • אין לנכות יותר מ-25% משכרו של עובד מדי חודש על כל הנכויים המותרים ביחד.

מגורים הולמים

באחריות המעביד לספק לעובד הזר מגורים הולמים לאורך התקופה בה הוא עובד אצלו, כולל שבעה ימים נוספים מיום סיום העבודה. הגדרה לגבי מהם תנאים הולמים ניתן לקבל במסגרת תקנות עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) (מגורים הולמים), התש"ס -2000.

אם העובד מתגורר במגורים שאינם בבעלות המעביד, יכול המעביד לנכות משכרו של העובד סכום בהתאם לאזור העבודה:

ירושלים

326.82 ש"ח

תל-אביב

371.91 ש"ח

חיפה

247.97 ש"ח

מרכז

247.97 ש"ח

דרום

220.42 ש"ח

צפון

202.83 ש"ח

מספר הערות על הנושא:

 • נתונים אלו נכונים לשנת 2006
 • כאשר מגורי העובד הזר הינם בבעלות המעסיק - ניתן לנכות משכרו של העובד עד מחצית מהסכום הנקוב לעיל בלבד.
 • בנוסף לכך, ניתן לנכות עד 73.94 ₪ לחודש לכל עובד ועד 63.40 ₪ לחודש לעובד סיעודי, עבור הוצאות מים, חשמל וארנונה.
 • אין לנכות יותר מ-25% משכרו של עובד מדי חודש על כל הנכויים המותרים ביחד.
שתף תוכן זה עם חבריך!