הנך נמצא כאן:
עובדים זרים
»
היתר העסקה

אשרת עבודה בישראל לעובדים זרים

עוד על היתר העסקה:

- היתר העסקת עובד זר
- העסקת עובד זר לא חוקי

אדם שאינו אזרח או תושב ישראל מוגדר בחוק כ"עובד זר", והעסקתו דורשת היתר העסקה לעובד זר הניתן בארץ על-ידי יחידות הסמך לעובדים זרים של משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, שהן גם האחראיות על אכיפת הוראות חוק עובדים זרים (1991) וחוקי העבודה השונים החלים על המעביד. על מעבידים המבקשים להעסיק עובדים זרים לפנות אל יחידת הסמך הרלוונטית, ולהגיש בקשת היתר העסקה. היחידה תבצע הערכה של המסמכים והבקשות שהוגשו אליה, ותישלח את החלטתה בדואר. חל איסור חמור להעסיק עובד זר ללא אישור מאת הממונה על יחידת הסמך עובדים זרים במשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה.

התרי העסקה ניתנים למעסיקים בתחומים שונים, כגון:

באם יוחלט כי המעביד זכאי להעסיק עובד זר, יהא על המעביד לפנות עם היתר להעסקת עובד זר אל משרדי מינהל האוכלוסין במשרד הפנים במקום מגוריו, לצורך הסדרת אשרת עבודה לעובד הזר שברצונו להעסיק. עם אישור העסקת העובד על-ידי משרד הפנים, תוטבע בדרכונו של העובד אשרת ב/1 על שמו של המעסיק. יצוין כי אשרה זו ניתנת במקרים רבים, אם כי תנאיה שונים בהתאם לבקשה שהוגשה. לפירוט בנוגע לבקשות אשרת עבודה לישראל נפוצות ותנאיהם.

כללים עליהם יש לשמור

כאשר מעסיקים עובד זר, יש לשים לב לכמה כללים בסיסיים:

  • קיים איסור להעסיק עובדים זרים ללא אישור מראש ובכתב מאת מינהל האוכלוסין.
  • קיים איסור להעסיק עובד זר מבלי שהוטבעה בדרכונו של העובד אשרת עבודה על שם המעסיק.
  • אין להעסיק עובד בענף אחר מזה שצוין בהיתר שקיבל.
  • חל איסור על המעסיק לנייד את העובד לעבודה אצל מעסיק אחר.

עבירה על כללים אלו מהווה עבירה שעשויה להביא לביטול ההיתר, או אף לעונש קנס או מאסר.

אגרות והיטלים

הגשת בקשת העסקה לעובד זר (כולל בקשת הארכה) כרוכה בתשלום אגרת בקשה בסך 500 ש"ח בגין כל עובד זר אותו מבקשים להעסיק. יחיד המגיש בקשה להעסיק עובד זר במתן טיפול סיעודי ישלם אגרה מופחתת בסך 250 ש"ח. מעביד שאינו קבלן כוח אדם יקבל פטור מתשלום אגרת היתר על עובדים זרים בענף הבניין. התשלום עבור ההיתר משולם ליחידת הסמך.

קבלת אשרת עבודה כרוכה בתשלום אגרה שנתית למשרד הפנים:

  • 4,000 ש"ח לשנה לעובד.
  • 1,000 ש"ח לשנה לעובד בחקלאות.
  • פטור מלא לעובד המועסק על ידי יחיד במתן טיפול סיעודי.

מעסיק של עובד זר חייב בתשלום היטל מיוחד בסך 8% משכרו של העובד. את ההיטל יש לשלם מידי חודש לפקיד השומה. מעסיקו של עובד בסיעוד פטור מתשלום היטל זה.

אין המעביד רשאי לנכות משכרו של העובד הזר במישרים או בעקיפין את סכומי ההיטלים והאגרות השונים, מאחר וסכומים אלו מוטלים על המעביד בלבד.

עובדים זרים בבניין

בעקבות הנהגת שיטת העסקה חדשה בענף הבנין, קבלן בנין הרשום בפנקס קבלני הבנין רשאי להעסיק עובד זר כ"מעסיק בפועל" ללא צורך בהיתר פרטני, בתנאי שההעסקה היא באמצעות אחד מכ-40 קבלני כוח אדם בעלי היתרים מיוחדים להעסקת עובדים זרים בענף הבנין.

שתף תוכן זה עם חבריך!